Τελευταίες Ανακοινώσεις τι ανακοινωθηκε προσφατα? Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκτύπωση PDF

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Σε Ισχύ βρίσκεται το Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" που κυρίως αποσκοπεί στην:

Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων KAI στην Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) , οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι: Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , Α2) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (δεν έχουν κλείσει πλήρη χρήση)  και Β) ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (μέχρι 5 χρήσεις κλεισμένες)

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Αρτοποιία - Παραγωγή νωπών ειδών Ζαχαροπλαστικής - Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών - Εκδόσεις, εκτυπώσεις - Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων - Κατασκευή επίπλων και προϊόντων από ξύλο- Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) κ.α.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ € 20.000 ΜΕΧΡΙ € 300.000

ΜΕ ΧΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

  • Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών  και διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις  - μέχρι 25% του προϋπολογισμού
  • Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – 80%
  • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες – 45%
  • Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας – 40%
  • Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων – 25%
  • Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης – 10%
  • Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας – 20%
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων -20%
  • Ανάπτυξη Πρωτοτύπων, Προτύπων & Τεχνικού Φακέλου – 40%
  • Λειτουργικές Δαπάνες - 5% μόνο για τις υπό ίδρυση και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων : 30/09/2011

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η  24/5/2011

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στην Πράξη.