Τελευταίες Ανακοινώσεις ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εκτύπωση PDF

Προκήρυξη προγράμματος: "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1. Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. 2. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι στους ακόλουθους τομείς: • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) • Υλικά / Κατασκευές • Εφοδιαστική Αλυσίδα • Ενέργεια • Περιβάλλον • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ • Υγεία-Φάρμακα. Επιδοτούμενες Δαπάνες: • Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου) • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας ) • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις • Αποσβέσεις παγίων • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού • Προμήθεια αναλωσίμων • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας Προϋποθέσεις Συμμετοχής • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών μέχρι του ποσού των € 60.000. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΞΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ