espa
Ανακοινώσεις προγραμμάτων απο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
 

Εκσυγχρονισμός και δημιουργία επιχειρήσεων

ΣΕ ΙΣΧΥ η επιδότηση με 50%
Περίοδος υποβολής Αιτήσεων από
25/2/2013 έως 25/4/2013

Περισσότερα...

 
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
Σε Ισχύ βρίσκεται το Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" που κυρίως αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων και...
Περισσότερα...
 
Κάλυψη δαπανών
Για αγορές πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών. Χαμηλότοκο δάνειο εγγυημένο από το ΤΕΜΠΜΕ, μέχρι και το 80%.
Περισσότερα...
 
Εξόφληση υποχρεώσεων
Χαμηλότοκο δάνειο εγγυημένο από το ΤΕΜΠΜΕ για την κάλυψη μέχρι και του 100% των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.
Περισσότερα...
Home

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΥΡΗΧΘΗΚΕ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

για επενδύσεις από 25.000 έως 400.000€  ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 50%.

Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%

 

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται  η δυνατότητα για την ίδρυση:

- Ξενοδοχείων

- Ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων

- Τουριστικών  κατοικιών

- Camping

- Τουριστικών γραφείων

- Γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων

- Επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών

- Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ)

- Καταδύσεων αναψυχής

- Θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα και λοιπά θαλάσσια αθλήματα

- Θαλάσσιων περιηγήσεων

- Ψυχαγωγικών και θεματικών πάρκων

 

Δικαιούχοι της Επιδότησης

  • Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η προσκόμιση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής με μετρητά ή/και δάνειο σε ποσοστό κάλυψης τουλάχιστον 60%

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΞΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Προκήρυξη προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1. Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

 

Περισσότερα...

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προκήρυξη προγράμματος: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

 

Περισσότερα...

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προκήρυξη προγράμματος: "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1. Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. 2. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι στους ακόλουθους τομείς: • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) • Υλικά / Κατασκευές • Εφοδιαστική Αλυσίδα • Ενέργεια • Περιβάλλον • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ • Υγεία-Φάρμακα. Επιδοτούμενες Δαπάνες: • Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου) • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας ) • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις • Αποσβέσεις παγίων • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού • Προμήθεια αναλωσίμων • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας Προϋποθέσεις Συμμετοχής • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών μέχρι του ποσού των € 60.000. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΞΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σελίδα 1 από 3